دبیرستان دوره اول شهید سید فاطمی
   
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟