دبیرستان دوره اول شهید سید فاطمی
 
 
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟